Què som

La cooperativa

Impuls Rural:
una cooperativa integral de Consum i Serveis

Què és una cooperativa?
Es una societat que associa persones físiques i/o jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica, social i cultural dels seus components i del seu entorn comunitari tot fent una activitat empresarial de base col·lectiva.

La cooperativa

Impuls Rural:
una cooperativa de Consum

Què és una cooperativa?
Es una societat que associa persones físiques i/o jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica, social i cultural dels seus components i del seu entorn comunitari tot fent una activitat empresarial de base col·lectiva.

...

de Consum

Vol dir que facilita que un conjunt de persones consumidores o usuàries s' associïn per a obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de bens i/o serveis en les millors condicions possibles (econòmiques, socials i/o ambientals).

...

Integral

Una cooperativa integral te per objecte activitats econòmiques , socials o culturals pròpies de diferents tipus de cooperatives.

...

de Consum

Vol dir que facilita que un conjunt de persones consumidores o usuàries s' associïn per a obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de bens i/o serveis en les millors condicions possibles (econòmiques, socials i/o ambientals).

...

de Serveis

Vol dir que associa persones físiques o jurídiques que son titulars d'explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte propi i que volen completar, promoure o coordinar en comú operacions per al seu millorament tècnic i/o econòmic.

Com ens organitzem?

la cooperativa s'organitza en seccions territorials

L’àmbit d’actuació de cadascuna de les seccions és el territori que decideix l’Assemblea General quan aprova la constitució de la secció, on es troben domiciliats els socis i sòcies pertanyents a la secció. Cada secció té una seu social que funciona com a delegació territorial de la cooperativa.

Actualment ja estan operatives dues seccions territorials:

La Llacuna-Mediona
Santa Maria de Miralles

Composició de les Seccions Territorials

Són membres de cadascuna de les seccions territorials: Els socis i sòcies de consum i de serveis que estan domiciliats i que realitzin la seva activitat principal en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció. Els socis i sòcies col·laboradors que tinguin el seu domicili en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció i les persones sòcies de treball que treballin en l’àmbit geogràfic de la secció, i que desenvolupen l’activitat de la secció.

Govern de les Seccions Territorials

Cada Secció Territorial es governada per la seva Assemblea Territorial i pel seu Consell de Secció d’acord amb els criteris i les línies de treball generals acordades per l’Assemblea General de la cooperativa.
Membres del Consell de Secció de La Llacuna-Mediona:
Membres del Consell de Secció de Santa Maria de Miralles:

Govern de la Cooperativa
consell rector

La Cooperativa es governada per la seva Assemblea General i el Consell Rector. L’Assemblea General es la formada pels diferents tipus de socis de la cooperativa que formen part de les diferents Seccions Territorials. Cada Consell de Secció Territorial aporta dues persones al Consell Rector de la cooperativa

The Precision
agriculture

notícies recents

Top