Tipus de sòcies

...

Consumidores i Usuàries

Persones físiques que s'agrupen per al consum cooperatiu de bens o serveis

...

de Serveis

Empreses -de tot tipus- i/o entitats que s'agrupen per a la millora (econòmica, comercial, organitzativa, de gestió...) de la seva activitat

...

Col·laboradores

Persones físiques o jurídiques que poden aportar finançament (capital) i/o contribuir al desenvolupament de l'activitat cooperativitzada sense realitzar-la directament (Entitats, Ajuntaments...)

...

de Treball

Les persones treballadores de la Cooperativa que ho sol·licitin podran esdevenir socis de treball.

...

Consumidores i Usuàries

Persones físiques que s'agrupen per al consum cooperatiu de bens o serveis

...

Col·laboradores

Persones físiques o jurídiques que poden aportar finançament (capital) i/o contribuir al desenvolupament de l'activitat cooperativitzada sense realitzar-la directament (Entitats, Ajuntaments...)

...

de Treball

Les persones treballadores de la Cooperativa que ho sol·licitin podran esdevenir socis de treball.

DRETS I DEURES DE LES SÒCIES

Els nostres acords de respecte i responsabilitat individual i col·lectiu.
Per tenir cura de nosaltres i dels nostres objectius.

 • Sòcies Consumidores i usuàries

  Obligacions (Consumidores i usuàries) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

  Drets (Consumidores i usuàries) Adquirir els béns o beneficiar-se dels serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest dret no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 • Sòcies de Serveis

  Obligacions (Serveis) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Participar a les reunions de les assemblees generals, i d’altres òrgans on siguin convocats. Formar part i participar en els grups de treball i comissions. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. Participar de l’activitat cooperativa, segons les normes i mòduls mínims que hagi determinat la cooperativa en cada moment. Contribuir al sosteniment de la cooperativa amb el pagament de les quotes, que decideixi anualment l’assemblea.

  Drets (Serveis) Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap discriminació, segons les normes i mòduls mínims que acordi l’Assemblea en els respectives comissions de treball. Adquirir els bens i serveis que la cooperativa proveeixi, d’acord amb el seu objecte social. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa, sens perjudici del que disposa a l’article 17 d’aquests Estatuts, en relació a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 • Sòcies col·laboradores

  Obligacions (Col·laboradores) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. Realitzar les activitats complementàries o accessòries motivades per la seva incorporació a la cooperativa, si així han quedat establertes en el moment de la seva admissió com a persona o entitat sòcia.

  Drets (Col·laboradores) Participar, amb veu i vot a l' Assemblea General, amb el límit establert a l’article 42 d’aquests estatuts socials. Si tenen dret de vot, formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de Cooperatives de Catalunya. Les persones o entitats sòcies col·laboradores no poden ésser, en cap cas, titulars de la presidència del Consell Rector. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l’article 39 de la Llei de Cooperatives de Catalunya que regula el dret d’informació. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la Cooperativa.

 • Sòcies de treball

  Obligacions (Treball) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. Realitzar la tasca a la cooperativa per a la que han estat contractades.

  Drets (Treball) Participar, amb veu i vot a l' Assemblea General, amb el límit establert a l’article 42 d’aquests estatuts socials. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. Percebre una retribució per les feines dedicades a la consecució de l’objecte social de la cooperativa segons els convenis i legislació laboral vigent i tenint en compte el que estableix l’article 144 apartat c) de la Llei de Cooperatives de Catalunya pel que fa a les entitats sense ànim de lucre. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

DRETS I DEURES DE LES SÒCIES

Els nostres acords de respecte i responsabilitat individual i col·lectiu.
Per tenir cura de nosaltres i dels nostres objectius.

 • Sòcies Consumidores i usuàries

  Obligacions (Consumidores i usuàries) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

  Drets (Consumidores i usuàries) Adquirir els béns o beneficiar-se dels serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest dret no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 • Sòcies col·laboradores

  Obligacions (Col·laboradores) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. Realitzar les activitats complementàries o accessòries motivades per la seva incorporació a la cooperativa, si així han quedat establertes en el moment de la seva admissió com a persona o entitat sòcia.

  Drets (Col·laboradores) Participar, amb veu i vot a l' Assemblea General, amb el límit establert a l’article 42 d’aquests estatuts socials. Si tenen dret de vot, formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de Cooperatives de Catalunya. Les persones o entitats sòcies col·laboradores no poden ésser, en cap cas, titulars de la presidència del Consell Rector. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l’article 39 de la Llei de Cooperatives de Catalunya que regula el dret d’informació. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la Cooperativa.

 • Sòcies de treball

  Obligacions (Treball) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector. Participar en les activitats de formació i intercooperació. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. Realitzar la tasca a la cooperativa per a la que han estat contractades.

  Drets (Treball) Participar, amb veu i vot a l' Assemblea General, amb el límit establert a l’article 42 d’aquests estatuts socials. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. Percebre una retribució per les feines dedicades a la consecució de l’objecte social de la cooperativa segons els convenis i legislació laboral vigent i tenint en compte el que estableix l’article 144 apartat c) de la Llei de Cooperatives de Catalunya pel que fa a les entitats sense ànim de lucre. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

CAPITAL SOCIAL
de la cooperativa

El capital social mínim del conjunt de la cooperativa totalment desemborsat en el moment de la constitució ha de ser de (Obligatori + Voluntari)

0

Euros

Capital social per tipus de sòcies

Per adquirir la condició de sòcia cal una aportació mínima segons el tipus.

Consum

50

Serveis

100

Col·laboradors/es

100

Treball

50

Capital social per tipus de sòcies

Per adquirir la condició de sòcia cal una aportació mínima segons el tipus.

Consum

50

Col·laboradors/es

100

Treball

50

Dret de vot

Sòcies consumidores i usuàries i sòcies de treball:
Màxim el 80% del vots socials

Sòcies col·laboradores:
Màxim el 20% dels vots socials

Dret de vot

Sòcies consumidores i usuàries i sòcies de treball:
Màxim el 50% del vots socials

Sòcies de serveis:
Màxim el 30% dels vots socials

Sòcies col·laboradores:
Màxim el 20% dels vots socials

Uneix-te a Som Impuls Rural

Uneix-te a impuls rural

Omple les dades del següent formulari per associar-te a la cooperativa.
Un cop enviat rebràs un email de confirmació i les instruccions per acabar el procés.

Contacta
amb nosaltres

Pots comuncar-te amb nosaltres per diferents canals de comunicació, esculleix el més adient per les teves necesitats i la informació que vols rebre.

Horari

Dilluns - Divendres 9:30 a 18:00

Dissabtes - 9:00 a 14:00


O

Top