By 20/12/2022

La cooperativa IMPULS RURAL neix a La Llacuna a partir del Grup Local d’Acció La Llacuna, convençudes de la necessitat de disposar d’eines per a poder desenvolupar projectes concrets que contribueixin a la millora social i econòmica del món rural, hem decidit posar en marxa la cooperativa IMPULS RURAL.
La cooperativa vol afavorir la reactivació socioeconòmica del mon rural sota criteris de sostenibilitat integral (individual, social i ecològica) tot impulsant pobles on viure, treballar, respectuosos amb el medi natural i compromesos amb el país.

Una cooperativa integral te per objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents tipus de cooperatives. IMPULS RURAL es una cooperativa integral de Consum i Serveis.

Pel que fa a les activitats de Consum, vol facilitar que un conjunt de persones consumidores o usuàries s’associin per a obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de bens i/o serveis en les millors condicions possibles (econòmiques, socials, ambientals…). Segons els criteris del consum responsable com a eina per a construir els pobles que volem.
En concret, tal com es descriu als Estatuts, es tracta de “l’adquisició i lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe dels socis i de llurs familiars, de qualsevol article, subministrament i servei que incorpori criteris de Consum Conscient i Transformador i el desenvolupament de les activitats necessàries per a l’increment de la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris”. I, també, de la “creació d’una Comunitat Energètica per satisfer les necessitats energètiques de les persones sòcies consumidores i les seves famílies, mitjançant el subministrament de béns i la prestació de serveis, amb la finalitat última d’aconseguir un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment, contribuint a la Transició Energètica (TE) al món rural cap a un sistema basat en fonts d’energia renovable”.

Pel que fa als Serveis vol associar persones físiques o jurídiques que son titulars d’explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte propi i que volen completar, promoure o coordinar en comú operacions per al seu millorament tècnic i/o econòmic . Per exemple la compra de productes i/o serveis de forma agrupada per a millorar el seu cost d’adquisició o campanyes de promoció conjunta.
Tal com es descriu als Estatuts, i a tall d’exemple, vol promoure:
La creació de plataformes d’intercooperació. L’agrupació de la demanda conjunta de determinats bens i serveis, a fi efecte que els socis se’ls puguin procurar en les millors condicions de qualitat, preu i distribució, tot incorporant en aquestes operacions, criteris de qualitat, de consum conscient i transformador, equitat i responsabilitat social. Emprendre accions de comercialització conjunta dels béns i serveis que ofereixen els nostres socis, així com també la creació de nous productes i paquets de serveis que per la seva complementarietat, estiguin en disposició d’aportar un valor afegit en el mercat.

A més de les sòcies de Consum i de Serveis, la cooperativa també compta amb sòcies Col·laboradores que son persones físiques o jurídiques que poden aportar finançament i/o contribuir al desenvolupament de l’activitat cooperativitzada sense realitzar-la directament (Ajuntaments…).

Es mitjançant el protagonisme real de les persones als diferents espais i àmbits, que es poden impulsar processos de desenvolupament social i econòmic amb efectes positius en la satisfacció de les necessitats humanes: subsistència, protecció, afecte, enteniment, participació, oci, creació, identitat i llibertat. Uns processos recolzats en projectes amb capacitat de combinar els objectius de desenvolupament econòmic amb els de justícia social, llibertat, desenvolupament personal i equilibri ecològic.

Per a més informació i/o per associar-vos podeu visitar:

www.somimpulsrural.cat