Avís legal

D’acord amb l’obligació d’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i La Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, volem informar-lo:

DADES IDENTIFICATIVES:

Entitat: IMPULS RURAL SCCL
NIF: F44820488
Direcció: C/Del Castell, 16. 08779, La Llacuna
Correu electrònic: info@somimpulsrural.cat
Telèfons: – / –
Lloc web: www.somimpulsrural.cat

IMPULS RURAL SCCL estem compromesos amb la Protecció de les seves dades personals i volem proporcionar-vos tota la informació perquè conegui els tractaments que realitzem de les vostres dades personals. També, us informem que, compromesos amb el compliment de la normativa vigent, apliquem les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, d’acord amb els possibles riscos que puguin existir per als drets de les persones.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és IMPULS RURAL SCCL, amb NIF: F44820488 i domicili a C/Del Castell, 16 08779, La Llacuna (Barcelona).

Les vostres dades personals com a associat seran tractades per IMPULS RURAL SCCL de forma legítima, sobre la base de la relació contractual que es fonamenta en la inscripció (RGPD. Article 6.1.b) amb la finalitat les qüestions pròpies de la condició de soci i l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per aquesta.

Així mateix, us informem que les vostres dades es conservaran durant el manteniment del vincle amb l’entitat (la finalitat per a la qual es recullen) i després de la finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

Les dades personals, objecte de tractament per IMPULS RURAL SCCL  són les següents:

  • · Dades identificadores: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail.
  • · Dades acadèmiques i professionals: formació i lloc de treball
  • · Dades bancàries

Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte per al compliment d’obligacions legals, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a Bancs i Entitats financeres per al pagament de les tarifes acordades.

En cas d’estar interessat a exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades, té reconeguts els drets d’accés a les dades objecte de tractament per l’associació, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les dades. Així mateix, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: info@somimpulsrural.cat Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (https://apdcat.gencat.cat).

Top